Các bài trong đề mục

Việt Nam

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.
DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03 năm 2011

Tháng 04 năm 2011

Tháng 5&6 năm 2011

Tháng 07 năm 2011

Tháng 08 năm 2011

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11 năm 2011

Tháng 12 năm 2011

 

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03 năm 2012

Tháng 04 năm 2012

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07 năm 2012

Tháng 08 năm 2012

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

 

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 4&5 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

Tháng 09 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013 

 

Tháng 01 năm 2014  

Tháng 02 năm 2014 

Tháng 03 năm 2014 

Tháng 04 năm 2014

Tháng 05 năm 2014

Tháng 06 năm 2014

Tháng 07 năm 2014

Tháng 08 năm 2014

Tháng 09 năm 2014

Tháng 10 năm 2014

Tháng 11 năm 2014

Tháng 12 năm 2014

 

Việt Nam hôm nay có chi lạ.

Cát Tường ghi nhận

 

CVOL đã có bài “Cơn Bão Số 9” ảnh hưởng đến cuộc sống và gây thiệt to lớn đến người dân Saigon. Lý do gì Saigon bị ngập lụt? Tình hình của Tù Nhân Chính Trị Trần Huỳnh Duy Thức ra sao? Vì sao trường Đại Học danh tiếng Yale không cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam?

Ngập lụt ở Sài Gòn là cơ hội của… mafia thoát nước

08/12/2018

·         Trân Văn

Description: Một cảnh ngập lụt ở Sài Gòn.

Một cảnh ngập lụt ở Sài Gòn.

 

B các đi biu Hi đng nhân dân TP.HCM cht vn, ông Trn Vĩnh Tuyến, Phó Ch tch TP.HCM, va chính thc tha nhn, chưa có ai dám bo đm công trình chng ngp tr giá 10.000 t đng an toàn, khi ch đu tư kiêm nhà thu thay thép do G7 sn xut bng thép Trung Quc (1).

Thái đ ca chính quyn TP.HCM đi vi d án chng ngp tr giá 10.000 t đng đt nhiên khác trước, hn vì cách nay hai ngày, ông Nguyn Xuân Phúc, Th tướng Vit Nam, ch đo chính quyn TP.HCM phi xác minh các vn đ mà Công ty Meinhardt đã báo cáo và báo cáo li cho chính ph trong tháng này (2).

Nhng thông tin va k cho thy, cuc chiến gia mt bên là Công ty Meinhardt vi bên còn li là Công ty Trung Nam có chính quyn TP.HCM đng phía sau hu thun vn chưa kết thúc. Dù Cc Thuế TP.HCM đã đ ngh khai t Công ty Meinhardt cách nay hai tháng (3) nhưng Công ty Meinhardt mt doanh nghip nước ngoài vn chưa chu b cuc chơi!

D án chng ngp tr giá 10.000 t đng do Công ty Trung Nam được chính quyn TP.HCM ch đnh làm ch đu tư kiêm nhà thu và Công ty Meinhardt được thuê làm doanh nghip đng đu Liên danh Tư vn - Giám sát gi đã tr thành khúc xương mà Công ty Trung Nam và chính quyn TP.HCM đang ráng gm!

***

Bt chp khuyến cáo ca các chuyên gia (nên kho sát li, nghiên cu k lưỡng, lp quy hoch mi nhm bo đm vic chng ngp TP.HCM căn cơ, hp lý hơn), chính quyn TP.HCM và chính ph Vit Nam vn phê duyt cho thc hin hàng lot công trình chng ngp theo quy hoch cũ vn đã được d báo s chng đến đâu.

Tin chi cho chng ngp không ch rút t ngân sách, bán đt, bán công trái mà còn gm tin vin tr, tin vay t đ th t chc tài chính quc tế, chính ph nhiu quc gia. T 2004 đến 2014, chính quyn thành ph Sài Gòn đã dùng hết 24.300 t đ chng ngp, trong đó có 15.000 t vay ngoi quc và riêng khon này, mi năm phi tr 4.250 t cho c n gc ln lãi (4). Năm 2014, được phép ca chính ph, chính quyn thành ph Sài Gòn quyết đnh đem “đi ba khu đt qun 7 và qun 9 ly các công trình chng ngp theo quy hoch cũ tr giá 68.000 tỉ đồng (5).

Bi ngp lt Sài Gòn càng ngày càng ti t, không mưa cũng ngp khi thy triu lên, hin nay, ngoài Trung tâm Điu hành Chương trình chng ngp nước ca chính quyn TP.HCM, tham gia thc hin các d án chng ngp Sài Gòn gi còn có S Giao thông - Vn ti, S Nông nghip Phát trin nông thôn, chính quyn các qun - huyn. Theo Trung tâm Điu hành Chương trình chng ngp nước ca chính quyn TP.HCM, đến gi, Sài Gòn có ít nht hai Quy hoch chng ngp (Quy hoch 752 và Quy hoch 1547). Hoàn tt hai quy hoch này thì v. cơ bn s hết ngp nhưng t nay đến 2020 phi kiếm cho ra 73.379 t na (6).

Trong s các d án chng ngp cho Sài Gòn, d án Gii quyết ngp do thy triu khu vc TP.HCM có xét đến yếu t biến đi khí hu - Giai đon 1 được xem là quan trng nht c v qui mô ln mc tiêu (kim soát ngp khi thy triu lên và ch đng ng phó vi biến đi khí hu cho khu vc trung tâm Sài Gòn). Bi chi phí cho d án này lên ti 10.000 t nên báo chí Vit Nam ví von, xem nó là “siêu dự án chống ngập TP.HCM.

Cho đến gi này, công chúng vn không hiu ti sao chính quyn TP.HCM li giao “siêu dự án chống ngập cho Công ty Trung Nam làm ch đu tư kiêm nhà thu. Theo qung cáo, siêu dự án chống ngập TP.HCM được thc hin theo hình thc BT: Ch đu tư b vn, t chc thc hin d án, sau khi hoàn tt thì bàn giao công trình cho chính quyn và chính quyn thanh toán phn vn mà ch đu tư đã b ra đ thc hin d án ch yếu bng bt đng sn (đt, tr s, kết cu h tng).

V nguyên tc, khi đã là ch đu tư siêu dự án chống ngập theo hình thc BT, Công ty Trung Nam phi t lo toàn b vn đu tư và ch có th nhn li vn đu tư khi công trình hoàn tt nhưng chng hiu ti sao, chính quyn TP.HCM li vui v “tạm ứng cho Công ty Trung Nam 1.518 t (7)?

V nguyên tc, Công ty Trung Nam phi thc hin siêu dự án chống ngập TP.HCM theo đúng thiết kế đã được phê duyt nhưng chng hiu ti sao Công ty Trung Nam li có th tùy tin thay đi vt liu chế to các thiết b cơ khí được lp đt ti ca các cng kim soát thy triu vn phi bng thép do các quc gia thuc khi G7 sn xut, thành thép do Trung Quc sn xut.

Cũng v nguyên tc, siêu dự án chống ngập TP.HCM phi hoàn tt vào tháng 4 năm nay nhưng đến gi vn chưa hoàn tt mà chng ai, không nơi nào bn tâm đến đòi bi thường thit hi. Sau khi khng đnh, d án tr hn hoàn thành là vì chính quyn TP.HCM chm xác nhn khi lượng đã thc hin, Công ty Trung Nam tiếp tc khng đnh tiếp tc ngng thi công vì chuyn thay đi thép, vn đã được S Nông nghip Phát trin nông thôn TP.HCM đng ý, gi gii hu trách đt nhiên đòi xem xét li.

Do vic thc hin siêu dự án chống ngập TP.HCM b t giác là không tuân th các qui đnh pháp lut, Kim toán Nhà nước phi ghé mt nhìn vào. Cách nay hai tháng, trong văn bn thông báo v kết qu kim tra, Kim toán Nhà nước xác đnh, vic chn Công ty Trung Nam làm ch đu tư kiêm nhà thu siêu dự án chống ngập” là sai vì doanh nghip này không đ năng lc.

Chuyn lp, thm đnh, phê duyt c tng vn đu tư ln thiết kế ca siêu dự án chống ngập b Kim toán Nhà nước nhn đnh là cùng có sai sót, khiến tng vn đu tư tăng thêm 402 t và khi thc hin phi điu chnh kè sông Sài Gòn khác vi thiết kế đã duyt. Đó cũng là lý do Công ty Trung Nam đòi thay đi vt liu (thép chế to các thiết b cơ khí ca các cng ngăn triu) và trên thc tế đã ch đng thay đi vt liu, bt k theo hp đng, điu đó phi được lp thành văn bn, trình và phi ch quyết đnh cui cùng t phía chính quyn TP.HCM (8).

Tuy nhiên chng đó chưa đ đ nhn ra bóng dáng mafia thp thoáng trong son thm đnh phê duyt giám sát thc hin siêu dự án chống ngập TP.HCM. Siêu dự án chống ngập TP.HCM tr thành lùm xùm là t các cnh báo ca Liên danh Tư vn Giám sát vic thc hin hp đng BT gia chính quyn TP.HCM vi Công ty Trung Nam. Liên danh này bao gm ba doanh nghip: Công ty Tư vn xây dng Meinhardt , Công ty Tư vn xây dng công trình hàng hi, Công ty Tư vn xây dng và chuyn giao công ngh Thăng Long 12.

Liên danh Tư vn - Giám sát va k là nơi phát ra cnh báo chính quyn TP.HCM vi phm pháp lut khi tm ng cho Công ty Trung Nam 1.518 t. Liên danh này cũng là nơi đ ngh ngăn chn Công ty Trung Nam thay đi thép làm các thiết b cơ khí được lp đt ti ca các cng kim soát thy triu Nhng cnh báo, đ ngh đó đã khiến cho quan h gia liên danh, đng đu là Công ty Meinhardt vi Công ty Trung Nam tr thành hết sc căng thng. Nhiu nhân viên ca Công ty Meinhardt đã b du đãng da s ly huyết (9).

Chuyn không ngng đó. Cnh báo ca Liên danh Tư vn - Giám sát siêu d án chng ngp TP.HCM, v vic chính quyn TP.HCM không nên tm ng cho Công ty Trung Nam 1.518 t b Trung tâm Điu hành Chương trình chng ngp nước ca chính quyn TP.HCM bác b vì… không có cơ s. Khi Liên danh Tư vn Giám sát đ ngh ngăn chn Công ty Trung Nam thay đi vt liu, S Nông nghip Phát trin nông thôn TP.HCM đã vô hiu hóa đ ngh này bng vic ra văn bn, đng ý cho Công ty Trung Nam thay đi thép, bt k đng ý như thế là lm quyn.

Cui tháng 10 va qua, Cc Thuế TP.HCM đ ngh S Kế hoch - Đu tư TP.HCM thu hi Giy Chng nhn Đăng ký kinh doanh, Giy Chng nhn Đăng ký doanh nghip, Giy phép thành lp và hot đng, Giy phép hành ngh ca Công ty Meinhardt vì công ty này n gn 23 t là tin thuế, tin pht và tin chm np (1).

Khoan bàn đến đúng sai, ch đi chiếu vic giám sát x lý sai phm trong thc hin nghĩa v thuế gia Công ty Meinhardt và Công ty Trung Nam, ai cũng có th thy Cc Thuế TP.HCM bt nht trong hành x: Ch ghé mt ngó qua vic thc hin siêu d án chng ngp TP.HCM, Kim toán Nhà nước phát giác Công ty Trung Nam chưa thc hin kê khai, xut hoá đơn cho chính quyn TP.HCM đi vi khi lượng đã được nghim thu và gii ngân t BIDV, thành ra ch tính đến cui năm 2017, Công ty Trung Nam đã b qua, chưa khai, chưa np khon thuế xp x 283 t đng!

Phi chăng Cc Thuế TP.HCM quá… gn Công ty Trung Nam nên không thy và đ sót khon thuế ln gp 12 ln khon thuế, khon pht mà Công ty Meinhardt chm np nên cn loi b khi cuc chơi càng sm, càng tt?

***

Liu có quá đáng không nếu nhn đnh: Tuy tình trng ngp lt càng ngày càng ti t Sài Gòn là thm ha càng ngày càng ln đi vi kinh tế - xã hi nhưng li là cơ hi hái ra tin cho mt s cá nhân, băng nhóm tham gia chng ngp lt?

Hậu quả này qua bài hát tự chế sau đây:

https://www.facebook.com/vgag69/videos/471011753356716/

Tin về anh Trần Huỳnh Duy Thức

 Theo FB LS Lê Công Định cho biết: Sáng hôm qua, thứ bảy ngày 8/12/2018, gia đình anh Thức đến trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An, thăm anh sớm hơn thường lệ vì lo ngại tình hình sức khoẻ của anh.

Cùng với gia đình anh Thức, còn có luật sư Ngô Ngọc Trai đến yêu cầu gặp anh Thức và làm việc với ban quản lý trại giam về nghi vấn đầu độc anh Thức qua thức ăn. Tuy nhiên, trại giam không cho luật sư Trai cùng vào thăm anh với gia đình. 

Ban quản lý trại giam gặp riêng luật sư Trai và cho biết rằng họ đã nhận được thư yêu cầu của luật sư trước đây và đang chuyển lên Cục quản lý trại giam của Bộ Công an xin ý kiến.

Gia đình cho biết trông bề ngoài anh Thức vẫn ổn dù rằng anh nói vẫn còn ăn mì gói và tiếp tục từ chối cơm và thức ăn do trại giam cung cấp. Nay trại giam đã cấp lại nước sôi để anh ăn mì gói. Anh Thức kể rằng cán bộ quản giáo mang cơm đến buồng giam nói rằng: "Anh ăn cơm đi, tôi ăn trước cho anh tin." Vừa nói cán bộ này vừa lấy cơm ăn trước mặt anh Thức. 

Tuy vậy anh Thức vẫn từ chối ăn cơm của trại với lý do không một cơ sở pháp lý nào đủ để bảo đảm sự an toàn cho anh trong hoàn cảnh bị giam cầm hiện tại. Anh Thức nhấn mạnh với gia đình: "Tự do hay không chẳng còn quan trọng, mà điều quan trọng là quyền con người. Cuộc đấu tranh này là để thượng tôn quyền con người."

Quay sang cán bộ quản giáo đứng gác buổi gặp của anh với gia đình, anh Thức bảo: "Dù có chết tôi cũng không ăn cơm của trại giam!" Anh Thức nhờ gia đình nhắn lại với tôi, Lê Công Định, rằng: "Tôi có thể gặp bất trắc vì nhà cầm quyền hành động không lường hết được, nên trong mọi trường hợp Định phải sẵn sàng cho bước chuyển sắp tới."

Nhấn mạnh với các chị của mình, anh Thức nói: "Hãy yên tâm, em không để những việc làm của em trở nên vô ích. Không có gì hạ gục được tư tưởng của thời đại mới đang đến. Em thà chết chứ không cúi đầu để hạ thấp tư tưởng quyền con người."

Đề cập đến Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, anh Thức nhắn lại với mọi người: "Tôi ủng hộ [EVFTA] nhưng với điều kiện phải trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và bảo đảm quyền con người."

Như vậy, cho đến bây giờ anh Thức vẫn khẳng định trại giam đã đầu độc anh và đề phòng bất trắc sẽ xảy đến trong tương lai, anh tiếp tục từ chối ăn cơm và thức ăn mà trại giam cung cấp. Ngoài ra, anh Thức nhiều lần nhấn mạnh sắp tới anh có thể gặp bất trắc.

Trường Đại học Yale thông báo về việc ngưng hẳn cấp tài trợ học bổng cho sinh viên từ cộng sản Việt Nam 

 Hội Đồng Ban Quản Trị
. Deans of Yale University.

  June 15, 2018. Hội đồng ban quản trị Viện Đại Học của Yale University đã chính thức thông qua cuộc họp với quyết định hoàn toàn ngưng hẳn cấp tài trợ học bổng cho sinh viên từ cộng sản Việt Nam (scholarship students) với lý do chính đáng rằng chế độ tà quyền việt cộng đã dã man đàn áp tiếng nói cho tự do, nhân quyền và dân chủ cho chính đồng bào Vietnam và nhất là đã bạo động đàn áp thô bạo đối với một công dân người Mỹ gốc Việt là Anh William Nguyễn cũng từng là một sinh viên ưu tú của Viện Đại Học Yale danh tiếng Hoa Kỳ.


. Chính ban quản trị của Viện Đại Học Yale University này sẽ có biện pháp liên hệ cùng tất cả liên trường Viện Đại Học trên toàn Liên Bang Hoa Kỳ trong tương lai sẽ gắt gao cúp học bổng cho sinh viên từ Vietnam. Cùng lý do là họ đã được thông báo sau khi tin mật cung cấp từ ban an ninh tình báo xuyên quốc gia của các nước Đông Nam Á có trụ sở tại Bangkok, Thailand rằng tà quyền cộng sản Vietnam đã đánh tráo các thông tin của các học sinh nghèo học giỏi được hội đủ điều kiện lãnh Học Bổng các Viện Đại Học Hoa Kỳ mà tà quyền cộng sản Vietnam bao năm nay họ đã đánh tráo để cho con cái của các bọn cán bộ cộng sản Vietnam được nhận học bổng từ các trường ở Hoa Kỳ.


. Nay chúng tôi xin được chia sẽ thông tin đến đồng hương trong và ngoài nước để tường.

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa CS là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

   

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 09 Dec 2018 08:58 AM